บทความทั่วไป

  • <รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากำลังฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำการวิเคราะห์ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปรับปรุง 2546ของ สำนักงานการอาชีวศึกษาที่ได้ประยุกต์ใช้ทำการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบเชิงทดลองเบื้องต้น โดยวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและวัดผลเฉพาะหลังการทดลองเพื่อนำผลการวิจัยที่ได้นำไปประกอบรายงานการตรวจประเมินภายใน และพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
  • คำอธิบายรายวิชา
                        ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการและหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ
  •  คำอธิบายราวิชา

      ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมการบริการและหลักการประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ