วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(เดิม) เป็น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 จัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับโอนภารกิจเป็นวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน รูปแบบวิทยาลัยชุมชนเต็มรูปแบบ ระดับต่ำกว่าปริญญา ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายทั้งวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ (บริการวิชาการ ต่ำกว่า 45 ชม. และหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชม.ขึ้นไป) จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) โดยจัดตามความต้องการของผู้เรียน และการบริหารจัดการโดชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในรูปแบบองค์คณะบุคคล ได้แก่ สภาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมมือกันจัดการศึกษาในระบบเครือข่าย หน่วยจัดการศึกษา ให้โอกาสและเข้าถึงง่าย กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ให้ผู้อยู่ห่างไกล และขาดโอกาสในการการเข้าถึงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

            วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาค่าใช้จ่ายต่ำ สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 10 จังหวัด 10 แห่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส สระแก้ว มุกดาหาร หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และตาก และขยายการจัดตั้งเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง 8 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา สมุทรสาคร ตราด พังงา สตูล ยโสธร และจังหวัดแพร่ ขยายเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งคือ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และ ปีการศึกษา 2554 ขยายเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ จังหวัดน่าน รวม เป็น 20 แห่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

            ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น บนเนื้อที่ดินจำนวน 813 ไร่ ซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากพันเอกหญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร และหน่วยจัดอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ได้จัดการเรียนการ สอนในโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพี

             ปีการศึกษา 2558 มีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เป็นกฏหมายหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยความใน มาตรา 5 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมีพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แยกออกจากกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

            ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร