ติดต่อเราวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ๑๕๐ หมู่ ๖ ถ.โพทะเล บางมูลนาก ต. ท่าบัว อ.โพทะเล จ. พิจิตร ๖๖๑๓๐ โทร ๐๕๖-๖๕๙๑๘๐ โทรสาร ๐๕๖-๖๕๙๑๘๐(๑๐๗)

ศูนย์ IT ระบบงานสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ๑๕๐ หมู่ ๖ ถ.โพทะเล บางมูลนาก ต. ท่าบัว อ.โพทะเล จ. พิจิตร ๖๖๑๓๐ โทร ๐๕๖-๖๕๙๑๘๐ หรือ ๐๘๐-๕๑๖๖๙๖๓ (อ.จิระ)