นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ประธานอนุกรรมการ

ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ

รองประธานอนุกรรมการ

นางวราภรณ์ สมบัติวงษ์

อนุกรรมการ

นายธีรพจน์ เครือพานิช

อนุกรรมการ

นายเสน่ห์ บุญนวน

อนุกรรมการ

นายขำ แสงจันทร์

อนุกรรมการ

นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

อนุกรรมการ

นางสาวจิรนันท์ กมลสินธุ์

อนุกรรมการ

นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

อนุกรรมการ

นายมนตรี พันธ์กสิกร

เลขานุการอนุกรรมการ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ