ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายมนตรี พันธ์กสิกร

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยชนะ นงนุช

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์