ดร.ไพศาล นุ่มนาค

ประธานกรรมการ

นายสุธนต์ เทียนเฮง

รองประธานกรรมการ

นางชนิกานต์ ภัทรรังษี

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายนพดล พึ่งวัฒนะ

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิเชียร จุลพันธ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นางโชติกา พึงไชยวรา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายแกะ ลาทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกัมพู รุ่งอินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรลือ เหลืองทองคำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อภิไท สอนทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการโดยตำแหน่ง

นางวิลัย บุตร์วัตร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
เลขานุการ

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายประเสริฐ เฉยดิษ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ