นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาวชฎานันท์ กลิ่นหอม

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.


นางสิรยา เอี่ยมละออ

หัวหน้างานการเงิน

นางสุภาวดี เมืองทอง

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน/บัญชี


ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ ชูบัว

หัวหน้างานพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.สุธี เมืองทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววิชุดา เม่นบางผึ้ง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวคติกานต์ แก้วงาม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นายนิษฐเนตร โตด้วง

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล

นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล


นางสาวมณิอร สีดา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายไกรสุรนาท สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นางวิลัย บุตร์วัตร

หัวหน้างานกิจการสภาวิทยาลัย

นายมนตรี พันธ์กสิกร

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นายประเสริฐ เฉยดิษ

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นางขนิษฐา นครประสาท

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย


นางสาวทิวา เอมธานี

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน


นายจิระ ปฐมวณิชกะ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไกรสุรนาท สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

นายชัยชนะ นงนุช

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

นายชินกฤต จ่านาค

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์


นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

หัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง

นายพิพัฒน์ คงน่วม

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะและขนส่ง

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะและขนส่ง

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะและขนส่ง

นายสมชาย ต่อมยิ้ม

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้างานสหการร้านค้าวิทยาลัย

นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

เจ้าหน้าที่งานสหการร้านค้าวิทยาลัย

นางกรกนก เพชรวาว

เจ้าหน้าที่งานสหการร้านค้าวิทยาลัย


นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายจาตุรงค์ ทองมี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวจิราภรณ์ อยู่วัง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางเยาวภา ชนะภัย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางนิตยา มูลเงิน

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพิมาย สันต่าย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางนิสรา โตด้วง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสุธิชัย เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเอกราช เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายอติรุจ สุขนุ่ม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์ ทองแจ่ม

พนักงานรักษาเความปลอดภัย

นายประเสริฐ นุ่มน้อย

พนักงานรักษาเความปลอดภัย

นายอนุ โตด้วง

พนักงานรักษาเความปลอดภัย

นายบุญสม สังข์กฤษ

พนักงานรักษาเความปลอดภัย


นายนิษฐเนตร โตด้วง

หัวหน้างานสารบรรณ

นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ