โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง
          วันที่ 22 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สำนักวิชาการ จัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่านั่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร