การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
          วันที่ 26-28 กันยายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการ เเผนการดำเนินงาน (ด้านการจัดการศึกษา เเละด้านการบริการวิชาการ) ระยะ 3 ปี เเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร