โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ
          วันที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สำนักวิชาการ จัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำอาหารไทยทรงดำ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไผ่รอบเหนือ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่รอบเหนือ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร