โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
          วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 นางวิลัย บุตร์วัตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรม ศึกษาดูงานที่หออัตลักษณ์นครน่าน ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์วัดแสงดาว บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเงินของจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย นายอภิชัย ล้ำเลิศพงค์พนา นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบัน และกิจกรรมถอดบทเรียน การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร วิทยากร โดย ดร.สุดปฐพี เวียงสี ณ น่านกรีนแลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร