รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว
          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะครูอาจารย์ รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว โดยกลุ่มผ้าทอพื้นถิ่นของชุมชนเป็นผู้ผลิตขึ้น ภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล (U2T for BCG ) เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างช่องทางการตลาด และจำหน่าย ให้กับผู้สนใจ ณ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร