ประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม
          วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสาขางานช่างอุตสาหกรรม ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี) และ วิทยาลัยชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร