ซ่อมแซมสถานที่โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรงานอาคารสถานที่ ได้ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่โรงอาหาร เพื่อใช้ในการให้นักศึกษานั่งรับประทานอาหาร อีกทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และความสะดวกสบายของนักศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร