การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง
          วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีมการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร