การฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน
          วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม งานบริการวิชาการฝึกอบรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดการฝึกอบรม เรื่องการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ โดยมีกลุ่มเครือข่ายและเกษตรกร ,เทศบาลตำบลทุ่งน้อย,เกษตรอำเภอดงเจริญ ,เกษตรกรกลุ่มปลูกข่าโกอินเตอร์, เกษตรกลุ่มถ่านอัดก้อนดับกลิ่น,เกษตรกลุ่มสมุนไพรหอม,เกษตรกลุ่มข้าวพอง และนักศึกษาสาขางานการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 และนักศึกษาสาขาธุรกิจดิจิทัล ระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมโครงการ© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร