อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
          วันที่ 4 มกราคม 2566. วชช.พิจิตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียน ให้แก่นักศึกษาแกนนำระดับ ปวช.ปวส.ทุกชั้นปี ทุกสาขางาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร