อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564
          วันที่ 5 มกราคม 2566 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน 2 ปี(ปวส./อนุปริญญา) ของ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาทุนฯ ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ โดยอาจารย์สมศักดิ์ หมอแสง และอาจารย์ผดุง ขวัญอ้นอินทร์

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร