วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่
          วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และรับชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร