นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          วันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 งานสหกิจศึกษา วิทยาลัยชมุชนพิจิตร และคณะครูอาจารย์ประจำสาขางานออกนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ บริษัท เอ็น เอ เจ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย ออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร