เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
          วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยนางสาวปฐมพร อุไรพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะดำเนินโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนายอนุวัฒน์ วงษ์โท เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ การสาธิตและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นต้นแบบ ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและประชาชนที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร