การถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตถังหมัก และวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
          วันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยนางวิลัย บุตร์วัตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตถังหมัก และวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของก๊าซหุงต้ม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัด ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร