จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ1
          วันที่ 4 - 12 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ1 ให้นักศึกษา ปวช.3 และปวส. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 63 คน โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการควบคุมกำกับดูแล ณ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร