รับรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ รอบโควตา
          วันที่ 12 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้กำหนดการรับรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการการรับรายงานตัวลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ณ ห้องโคตรบอง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร