ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการเชื่อม MAG เหล็กบาง
          วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรนำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาเดือนร้อนด้านอาชีพ ในกิจกรรมหลักสูตรการเชื่อม MAG เหล็กบาง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร