จัดงานเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน
          วันที่ 15 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกันจัดงานเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน” โดยนายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ พระกชกรณ์ กมฺมสุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าบัว นายประเสริฐ เฉยดิษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายธนายุทธ ปัตโต ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนา" ต.วังตะกู นายพุฒิธร ไขแสง เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ได้รับรางวัล Young Smart Farmer ปี2567 ดร.สะอาด หาแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตัน นางวิลัย บุตร์วัตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางพัทธนันท์ นาถพินิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เกษตรอำเภอโพทะเล ท้องถิ่นอำเภอบางมูลนาก ท้องถิ่นอำเภอทับคล้อ ท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเลและอำเภอบางมูลนากหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของก๊าซหุงต้ม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทพหงส์ทอง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร