การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคม
          วันที่ 18-19 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคม” โดยกิจกรรมมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัานโคกสวาท หมู่ที่ 10 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร