ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัดการศึกษา โพธิ์ประท้บช้าง ส่งนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี จำนวน 38 คน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดเพชรบุรี

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร