รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
          วันที่ 4-5 เมษายน 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นประธาน และมีอาจารย์แต่ละสาขางานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเทพหงส์ทอง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย และ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร