รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์
          วันที่ 18 เมษายน 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายประทีป นากกลัด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้อาวุโส เพื่อให้คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร