ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพช่างไฟ้ฟ้าชุมชน (Up-Skill)
          วันที่ 20-24 เมษายน 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะช่างไฟฟ้าชุมชนให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านช่างไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับบุคคล และชุมชนในลักษณะเสริมสร้างประสบการการณ์ด้านอาชีพ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร