รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2563
[24 ธันวาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-12 ประจำเดือนธันวาคม ปี2563
[26 พฤศจิกายน 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-11 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2563
[29 ตุลาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-10 ประจำเดือนตุลาคม ปี2563
[24 กันยายน 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-9 ประจำเดือนกันยายน ปี2563
[20 ลิงหาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-8 ประจำเดือนลิงหาคม ปี2563
[23 กรกฏาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-7 ประจำเดือนกรกฏาคม ปี2563
[25 มิถุนายน 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-6 ประจำเดือนมิถุนายน ปี2563
[21 พฤษภาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-5 ประจำเดือนพฤษภาคม ปี2563
[23 เมษายน 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-4 ประจำเดือนเมษายน ปี2563
[26 มีนาคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-3 ประจำเดือนมีนาคม ปี2563
[20 กุมภาพันธ์ 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2563
[23 มกราคม 2563] รายงานการประชุมครั้งที่-1 ประจำเดือนมกราคม ปี2563

รายงานประจำปี 2562
[26 ธันวาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-12 ประจำเดือนธันวาคม ปี2562
[21 พฤศจิกายน 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-11 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2562
[11 พฤศจิกายน 2562] รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรการประชุมวิสามัญ
[24 ตุลาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-10 ประจำเดือนตุลาคม ปี2562
[24 กันยายน 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-9 ประจำเดือนกันยายน ปี2562
[22 ลิงหาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-8 ประจำเดือนลิงหาคม ปี2562
[25 กรกฏาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-7 ประจำเดือนกรกฏาคม ปี2562
[20 มิถุนายน 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-6 ประจำเดือนมิถุนายน ปี2562
[23 พฤษภาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-5 ประจำเดือนพฤษภาคม ปี2562
[25 เมษายน 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-4 ประจำเดือนเมษายน ปี2562
[16 มีนาคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-3 ประจำเดือนมีนาคม ปี2562
[15 กุมภาพันธ์ 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2562
[28 มกราคม 2562] รายงานการประชุมครั้งที่-1 ประจำเดือนมกราคม ปี2562


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร