งานการเงินและบัญชี
[23 กรกฎาคม 2564] รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
[07 กรกฎาคม 2564] งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
[30 มิถุนายน 2564] รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
[07 มิถุนายน 2564] งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.
[20 กันยายน 2565] โครงการตามพันธกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[20 กันยายน 2565] หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2566
[20 กันยายน 2565] ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตร
[20 กันยายน 2565] แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
[20 กันยายน 2565] แบบฟอร์มเสนอโครงการปกติ ประจำปี 2566
[10 กุมภาพันธ์ 2565] แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ปี (2565-2569)
งานพัสดุ
[16 พฤษภาคม 2566] เอกสารแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ(สผ.) ปี 2566

งานบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่
------ ไม่มีข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์
------ ไม่มีข้อมูล