งานหลักสูตรอนุปริญญา
[06 พฤจิกายน 2566] เอกสารหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
[06 พฤจิกายน 2566] เอกสารหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
[06 พฤจิกายน 2566] เอกสารหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
[15 กรกฏาคม 2564] เอกสารหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
[15 กรกฏาคม 2564] เอกสารรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
[15 กรกฏาคม 2564] เอกสารรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (Course Specification)
[05 กรกฏาคม 2564] คู่มือการจัดทาสารนิพนธ์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
[27 สิงหาคม 2563] คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรอนุปริญญา

งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.
------ ไม่มีข้อมูล

งานหลักสูตรฝึกอบรม
------ ไม่มีข้อมูล

งานสหกิจศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

งานแนะแนว
------ ไม่มีข้อมูล


งานประกันคุณภาพการศึกษา
[ 543] คำสั่ง EdPEx 2566
[10 มิถุนายน 2566] s2-From5
[10 มิถุนายน 2566] s2-From4
[10 มิถุนายน 2566] s2-From3
[10 มิถุนายน 2566] s2-From2
[10 มิถุนายน 2566] s2-From1
[10 มิถุนายน 2566] s1-From6
[10 มิถุนายน 2566] s1-From5
[10 มิถุนายน 2566] s1-From4
[10 มิถุนายน 2566] s1-From3
[10 มิถุนายน 2566] s1-From2
[10 มิถุนายน 2566] s1-From1
[18 พฤษภาคม 2566] คำสั่งมอบหมายหน้าที่ - ผู้รับผิดชอบ EdPEx 65
[15 พฤษภาคม 2566] รายงาน-หมวด3 วิชาการ
[25 เมษายน 2566] รายงาน-หมวด2
[25 เมษายน 2566] รายงาน-หมวด1
[25 เมษายน 2566] รายงานโครงร่างองค์กร65
[25 เมษายน 2566] ตัวอย่างรายงาน EdPEx -2
[25 เมษายน 2566] ตัวอย่างรายงาน EdPEx -1
[31 มกราคม 2566] คู่มือ EdPEx
[09 มีนาคม 2566] โครงร่างองค์กร65
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด7
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด6
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด5
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด4
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด3
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด2
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-หมวด1
[09 มีนาคม 2566] EdPEx65-โครงร่างองค์กร
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-อนุปริญญา
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-อนุปริญญา
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-ปวส. ปวช.
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-ปวส. ปวช
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย
[20 กุมภาพันธ์ 2566] Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย
[04 มกราคม 2566] แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม Improvement Plan
[04 มกราคม 2566] แบบฟอร์มตารางแผนปฏิบัติ (Action Plan)
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-วิทยาลัย
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-อนุฯ-คอมฯ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-อนุฯ-รปศ.
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-อนุฯ-เทคโนฯ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-อนุฯ-ปฐมวัย
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวส-ดิจิทัล
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวส-บัญชี
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวส-ชฟ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวส-ชอ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวส-ชย
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-คอม
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-บัญชี
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-ชช
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-ชฟ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-ชอ
[21 พฤจิกายน 2565] SAR-ปวช-ชย
[10 พฤจิกายน 2565] ตัวอย่างการเขียน Improvement Plan 2565 อนุปริญญา
[10 พฤจิกายน 2565] ตัวอย่างการเขียน Improvement Plan 2565 ปวส. ปวช
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ5-บุคลากร
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ5-เทคโนฯ
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ5-การจัดการความรู้
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ5-การจัดการความรู้
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ5-ความเสี่ยง
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ4
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ3
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ2
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-ระดับวิทยาลัย-องค์ฯ1
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-หลักสูตรอนุปริญญา
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-หลักสูตร ปวส.
[26 กันยายน 2565] แบบฟอร์ม65-Improvement Plan-หลักสูตร ปวช.
[09 กันยายน 2565] ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 - ระดับหลักสูตร ปวช.
[09 กันยายน 2565] ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 - ระดับหลักสูตร ปวส.
[09 กันยายน 2565] ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 - ระดับหลักสูตรอนุปริญญา
[09 กันยายน 2565] ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 - ระดับวิทยาลัย
[21 กรกฏาคม 2565] แบบฟอร์มส่วนที่ 3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพฯ
[12 กรกฏาคม 2565] รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ อนุปริญญา Improvement Plan 2564
[12 กรกฏาคม 2565] รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปวส. ปวช. Improvement Plan 2564
[ 543] ผลการทดสอบวีเน็ต 2564
[27 มิถุนายน 2565] คู่มือประกันคุณภาพภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับปรุง พ.ศ.2565
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-วิทยาลัย
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-การจัดการ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-รปศ.
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-ปฐมวัยฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-คอมฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-เทคโนฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-อนุฯ-ปกฯ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ธุรกิจดิจิทัล
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-บช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชอ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชฟ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวส-ชย
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-คอม
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-บช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชอ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชฟ
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชช
[28 ธันวาคม 2564] Improvement Plan-ปวช-ชย
[ 543] เอกสารทวนสอบ 6
[ 543] เอกสารทวนสอบ 5
[ 543] เอกสารทวนสอบ 4
[ 543] เอกสารทวนสอบ 3
[ 543] เอกสารทวนสอบ 2
[ 543] เอกสารทวนสอบ
[28 ธันวาคม 2564] แนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร รวม
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปวส. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปวช. 2564
[28 ธันวาคม 2564] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรอนุปริญญา 2564
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตรวิทยาลัย
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตรอนุปริญญา
[20 ธันวาคม 2564] แบบทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564-หลักสูตร ปวส. ปวช.
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63-ระดับวิทยาลัย
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-ปฐมวัยฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-เทคโนฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-คอมฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-รปศ.
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-ปกครองฯ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63อนุฯ-การจัดการ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ธุรกิจดิจิทัล
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-บช
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ชอ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวส-ชฟ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี6ปวส.ชย
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-คอม
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-บช
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-ชอ
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-โครงสร้าง
[30 พฤจิกายน 2564] SARปี63ปวช-ชฟ
[30 พฤจิกายน 2564] SAR63ปวช-ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี62-วิทยาลัย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ระดับวิทยาลัย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-การจัดการ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-คอมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-ปฐมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-อนุฯ-ปกฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.ชฟ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.โครงสร้าง
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.คอมฯ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวส.บช
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชอ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชฟ
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.โครงสร้าง
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.คอม
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.ชย
[15 ตุลาคม 2564] SARปี61-ปวช.บช
[ 543] SARปี62-ปวส.ชฟ
[ 543] SARปี62-ปวส.คอมฯ
[ 543] SARปี62-ปวส.บช
[ 543] SARปี62-ปวส.ชอ
[ 543] SARปี62-ปวส.ชย
[ 543] SARปี62-ปวส.ชช
[ 543] SARปี62-ปวช.คอมฯ
[ 543] SARปี62-ปวช.บช
[ 543] SARปี62-ปวช.ชอ
[ 543] SARปี62-ปวช.ชย
[ 543] SARปี62-ปวช.ชฟ
[ 543] SARปี62-ปวช.โครงสร้าง
[ 543]
[ 543]
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-คอมฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-คอมฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ระดับวิทยาลัย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-ปฐมวัย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-คอมพิวฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-ปกครองฯ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-อนุฯ-การจัดการ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-บช
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชอ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชฟ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวส-ชย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-บช
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชอ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชฟ
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชย
[11 พฤษภาคม 2564] รายงานผลดำเนินงาน-Improvement Plan63-ปวช-ชช

งานทะเบียน / งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
------ ไม่มีข้อมูล

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
[06 สิงหาคม 2564] ฟอร์มจิตอาสา โครงการ กยศ.
[28 มิถุนายน 2564] หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
[28 มิถุนายน 2564] หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร