28 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ประชาคม กลุ่มเกษตรกรปลูกข่าอินเตอร์    อ่าน 1
  25 มกราคม 2566 โครงการสัมมนาเรื่องวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสแก่ชุมชน    อ่าน 1
  21 มกราคม 2566 ร่วมนิทรรศกาลหมู่บ้านศิล ๕ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน    อ่าน 2
  21 มกราคม 2566 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)    อ่าน 0
  17 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน    อ่าน 0
  16 มกราคม 2566 ร่วมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566    อ่าน 0
  12 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด    อ่าน 1
  09 มกราคม 2566 อบรมและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1    อ่าน 2
  09 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสุมทรสาคร    อ่าน 71
  09 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 50
  05 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564    อ่าน 44
  04 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้    อ่าน 57
  29 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566    อ่าน 40
  29 ธันวาคม 2565 การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย    อ่าน 53
  27 ธันวาคม 2565 การฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน    อ่าน 39
  27 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 46
  20 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    อ่าน 47
  19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการความฉลาดรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล    อ่าน 40
  17 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 39
  14 ธันวาคม 2565 บันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการ    อ่าน 44
  08 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 42
  05 ธันวาคม 2565 ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ    อ่าน 38
  05 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ    อ่าน 39
  03 ธันวาคม 2565 จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ OBE    อ่าน 41
  01 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว    อ่าน 26
  30 พฤจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 91
  30 พฤจิกายน 2565 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2566    อ่าน 64
  29 พฤจิกายน 2565 ร่วมเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย    อ่าน 58
  24 พฤจิกายน 2565 ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 75
  23 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 73
  22 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 61
  20 พฤจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 63
  18 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 95
  16 พฤจิกายน 2565 ซ่อมแซมสถานที่โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 83
  12 พฤจิกายน 2565 ประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม    อ่าน 64
  09 พฤจิกายน 2565 จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อย    อ่าน 76
  05 พฤจิกายน 2565 เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก    อ่าน 82
  04 พฤจิกายน 2565 รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว    อ่าน 73
  31 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ขอข้อมูล ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบจากเปลือกส้มโอ    อ่าน 80
  27 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566    อ่าน 72
  23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช    อ่าน 72
  13 ตุลาคม 2565 พิธีบำพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9    อ่าน 136
  05 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565    อ่าน 120
  28 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ    อ่าน 94
  26 ตุลาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 101
  26 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลบางคลาน    อ่าน 103
  26 กันยายน 2565 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย    อ่าน 106
  23 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลสามง่าม    อ่าน 100
  22 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง    อ่าน 87
  20 กันยายน 2565 การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    อ่าน 67
  19 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานสถานประกอบการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด    อ่าน 73
  19 กันยายน 2565 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิหลวงพ่อเงินบางคลาน    อ่าน 63
  16 กันยายน 2565 การถอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน    อ่าน 77
  13 กันยายน 2565 การเข้าดูงานของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย (KTIS)    อ่าน 130
  13 กันยายน 2565 ติดตามเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง    อ่าน 104
  10 กันยายน 2565 การอบรมการทำดอกไม้ใบเตยหอม/การทำเหรียญโปรยทาน    อ่าน 105
  09 กันยายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 108
  09 กันยายน 2565 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ     อ่าน 115
  08 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ    อ่าน 101
  07 กันยายน 2565 โครงการชุมชนบ้านท่าตาเสือร่วมใจ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ    อ่าน 93
  06 กันยายน 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย    อ่าน 95
  03 กันยายน 2565 การประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น    อ่าน 89
  02 กันยายน 2565 การประชุมผู้บริหารกลุ่มภาคเหนือ    อ่าน 84
  02 กันยายน 2565 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด    อ่าน 86
  01 กันยายน 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 93
  27 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร    อ่าน 86
  23 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา    อ่าน 94
  19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564     อ่าน 126
  18 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร    อ่าน 111
  16 สิงหาคม 2565 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 115
  13 สิงหาคม 2565 อบรมองค์ความรู้กระบวนการการแปรรูปมะนาวกระจกไปสู่กลุ่มเกษตรกร    อ่าน 113
  11 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ    อ่าน 104
  10 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 106
  10 สิงหาคม 2565 การแข่งขัน U2T for BCG    อ่าน 97
  05 สิงหาคม 2565 การอบรมจัดทำคอนกรีตพิมพ์ลาย    อ่าน 118
  05 สิงหาคม 2565 ร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวันรพี    อ่าน 109
  02 สิงหาคม 2565 จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านเขาโล้น    อ่าน 95
  27 กรกฏาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 98
  25 กรกฏาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน    อ่าน 106
  24 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครู ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 105
  21 กรกฏาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 139
  19 กรกฏาคม 2565 การบริหารจัดการขยะในชุมชน    อ่าน 108
  10 กรกฏาคม 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์    อ่าน 133
  08 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมบุญสร้างบารมีถวายเทียนจำนำพรรษา    อ่าน 126
  07 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวันสุนทรภู่    อ่าน 124
  06 กรกฏาคม 2565 การลงพื้นที่ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    อ่าน 114
  06 กรกฏาคม 2565 โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 126
  04 กรกฏาคม 2565 โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล    อ่าน 121
  30 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 97
  29 มิถุนายน 2565 การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ไทไอดิน    อ่าน 100
  28 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 98
  24 มิถุนายน 2565 โครงการบวรหลักพุทธรรม    อ่าน 86
  23 มิถุนายน 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    อ่าน 100
  21 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 91
  18 มิถุนายน 2565 การอบรมการจัดการงานศพแบบครบวงจร    อ่าน 91
  17 มิถุนายน 2565 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง    อ่าน 91
  15 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 86
  08 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 83
  06 มิถุนายน 2565 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 88
  02 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    อ่าน 83
  30 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ    อ่าน 92
  28 พฤษภาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย     อ่าน 85
  26 พฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวา    อ่าน 86
  24 พฤษภาคม 2565 การรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 83
  18 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 114
  12 พฤษภาคม 2565 การกวนข้าวทิพย์วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง    อ่าน 122
  11 พฤษภาคม 2565 การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    อ่าน 116
  10 พฤษภาคม 2565 โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน    อ่าน 116
  10 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือทางการศึกษา    อ่าน 112
  09 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565    อ่าน 112
  02 พฤษภาคม 2565 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสู่การจัดการศึกษายุค New normal    อ่าน 115
  31 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    อ่าน 187
  30 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 135
  30 มีนาคม 2565 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน    อ่าน 143
  29 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 144
  23 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ    อ่าน 127
  22 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 126
  19 มีนาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     อ่าน 131
  09 มีนาคม 2565 การส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อแบบพ่นหมอกควัน    อ่าน 139
  07 มีนาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป    อ่าน 192
  05 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0    อ่าน 171
  02 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 133
  25 เมษายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)    อ่าน 159
  18 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต    อ่าน 156
  15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2564    อ่าน 155
  04 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาทักษะแบบChallenge bases leaning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    อ่าน 166
  04 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานช่างไฟฟ้า    อ่าน 141
  02 กุมภาพันธ์ 2565 งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 147
  21 มกราคม 2565 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1    อ่าน 143
  21 มกราคม 2565 อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ    อ่าน 134
  21 มกราคม 2565 การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลันชุมชนพิจิตร    อ่าน 143
  16 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565    อ่าน 166
  14 มกราคม 2565 โครงการถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565    อ่าน 134
  10 มกราคม 2565 การฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน    อ่าน 134
  30 ธันวาคม 2564 จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1     อ่าน 179
  29 ธันวาคม 2564 โครงการรวมใจสร้างงาน สร้างชุมชน ออกหน่วยบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา    อ่าน 139
  22 ธันวาคม 2564 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2562-2566)    อ่าน 154
  21 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 134
  07 ธันวาคม 2564 การลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลเนินปอ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม(MOU)    อ่าน 159
  04 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 179
  01 ธันวาคม 2564 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพกิจกรรมการจัดงานศพครบวงจร    อ่าน 179
  29 พฤจิกายน 2564 การบริการชุมชน(งานคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)    อ่าน 161
  10 พฤจิกายน 2564 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564    อ่าน 156
  05 พฤจิกายน 2564 นักศึกษาทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง    อ่าน 281
  30 ตุลาคม 2564 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 215
  24 ตุลาคม 2564 ร่วมงานบุญกฐินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 240
  16 ตุลาคม 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2563     อ่าน 197
  14 ตุลาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับปวช. และปวส. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 212
  11 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมหารือและตรวจความพร้อมเปิดหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลเนินปอ    อ่าน 223
  23 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น    อ่าน 191
  20 กันยายน 2564 ประชุมพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    อ่าน 212
  15 กันยายน 2564 มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมทักษะเด็กให้กับกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพทะเล    อ่าน 155
  07 กันยายน 2564 โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564    อ่าน 270
  04 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร    อ่าน 208
  03 กันยายน 2564 โครงการชุมชนวัดขวางร่วมใจลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน    อ่าน 209
  25 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 230
  18 สิงหาคม 2564 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปี 2564    อ่าน 229
  14 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย    อ่าน 212
  10 สิงหาคม 2564 การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 334
  10 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE    อ่าน 233
  05 สิงหาคม 2564 ร่วมจัดสร้างศูนย์พักคอยและบริจาคปัจจัย    อ่าน 218
  22 กรกฏาคม 2564 การมอบไม้กวาดดอกหญ้าและพรมเช็ดเท้า    อ่าน 191
  12 กรกฏาคม 2564 การมอบรางวัลการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)    อ่าน 516
  01 กรกฏาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 247
  29 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 315
  11 มิถุนายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563    อ่าน 238
  11 มิถุนายน 2564 การมอบเกียรติบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 80 ชั่วโมง    อ่าน 211
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพการจัดงานศพการจัดงานศพแบบครบวงจร ตำบลท่าบัว    อ่าน 331
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 251
  12 พฤษภาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเตาเผาขยะความร้อนสูง    อ่าน 292
  21 เมษายน 2564 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฉีดยาในนาข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชน    อ่าน 227
  28 มีนาคม 2564 การอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน    อ่าน 207
  26 มีนาคม 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจำลอง    อ่าน 206
  25 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ    อ่าน 219
  24 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    อ่าน 210
  23 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 228
  01 มีนาคม 2564 งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 217
  11 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการฯ    อ่าน 240
  22 มีนาคม 2564 การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    อ่าน 206
  10 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน    อ่าน 197
  07 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 214
  4 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564    อ่าน 331
  16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 402
  11 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 359
  4 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ    อ่าน 259
  01 กุมภาพันธ์ 2564 การเซ็นสัญญาจ้างและการปฐมนิเทศ    อ่าน 244
  06 มกราคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)    อ่าน 489
  27 ตุลาคม 2563 การส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    อ่าน 663
  2 พฤศจิกายน 2563 ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีวิจัย    อ่าน 351
  5 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ    อ่าน 266
  12 พฤศจิกายน 2563 โครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดการเรียนรู้    อ่าน 255
  11 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( วันแม่แห่งชาติ )    อ่าน 340
  5 สิงหาคม 2563 บริจาคสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน    อ่าน 371
  3 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2     อ่าน 287
  3-6 กรกฎาคม 2563 โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน    อ่าน 296
  29-30 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 266
  1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 398
  27 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ    อ่าน 267
  25 มิถุนายน 2563 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 307
  22 พฤษภาคม 2563 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล    อ่าน 250
  22 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบอ่างล้างมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    อ่าน 204
  16 พฤษภาคม 2563 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้หน่วยจัดการศึกษา    อ่าน 442
  18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน    อ่าน 257
  13 กันยายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีสายใยชุมชนทำขนมพื้นบ้านข้าวโปง    อ่าน 205
  13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 271
  28 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต    อ่าน 390
  18 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    อ่าน 448
  13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562    อ่าน 379
  13 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อ่าน 230
  9 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย    อ่าน 232
  5 กันยายน 2561 นิเทศติดตามการดำเนินงาน หลักสูตรงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสำรวจความต้องการของชุมชน    อ่าน 231
  ุ6 กันยายน 2561 พิธีมอบวุฒิบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม รายวิชาการเสริมสวยทรงผมสตรี หลักสูตรพัฒนาทักษะ     อ่าน 210
  28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบ สานงานศิลป์ล้ำค่า การตอก ตัด ลวดลายฉลุกระดาษ    อ่าน 626
  18 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา    อ่าน 337
  13 กรกฏาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล    อ่าน 259
  29 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเดินไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์    อ่าน 208
  28 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมชีวิตใหม่อุดมศึกษาไทย หัวใจสีขาว    อ่าน 543
  12 – 13 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560    อ่าน 340
  8 ตุลาคม 2560 ร่วมจัดการศึกษาแบบคู่ขนาดต่อยอดกับศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์    อ่าน 226
  6 ตุลาคม 2560 ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย    อ่าน 291
  26 กันยายน 2560 พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย และหลักสูตรไทยสปา    อ่าน 375
  13 – 15 กันยายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 253
  13 – 15 กันยายน 2560 ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนการวิจัยในการสอนรายวิชาโครงการ    อ่าน 290
  11 กันยายน 2560 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 268
  7 – 8 กันยายน 2560 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 240

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร