20 เมษายน 2567 ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพช่างไฟ้ฟ้าชุมชน (Up-Skill)    อ่าน 43
  18 เมษายน 2567 รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์    อ่าน 41
  09 เมษายน 2567 อบรมอาชีพการทำยาดมสมุนไพร    อ่าน 32
  04 เมษายน 2567 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567    อ่าน 40
  04 เมษายน 2567 การใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการสอนและการทำนิทานภาพพื้นบ้าน    อ่าน 26
  31 มีนาคม 2567 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 31
  29 มีนาคม 2567 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2024 Rakkaew EmpowerU Camp ภาคเหนือ    อ่าน 38
  29 มีนาคม 2567 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน    อ่าน 32
  25 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อปรับวิถีสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นอาชีพชุมชน    อ่าน 18
  25 มีนาคม 2567 พิธีงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    อ่าน 20
  20 มีนาคม 2567 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา    อ่าน 22
  18 มีนาคม 2567 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของประชากรกลุ่มยากจน ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคม    อ่าน 111
  15 มีนาคม 2567 จัดงานเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน     อ่าน 104
  14 มีนาคม 2567 ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ    อ่าน 83
  13 มีนาคม 2567 ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการเชื่อม MAG เหล็กบาง    อ่าน 83
  12 มีนาคม 2567 รับรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ รอบโควตา    อ่าน 97
  12 มีนาคม 2567 ตรวจสุภาพประจำปี บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 90
  07 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง    อ่าน 120
  04 มีนาคม 2567 จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ1    อ่าน 106
  03 มีนาคม 2567 การเข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอทับคล้อ    อ่าน 60
  29 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2567    อ่าน 80
  29 กุมภาพันธ์ 2567 ฝึกอบรมการผลิตถังหมักชีวภาพ และลงพื้นที่ติดตั้งถังหมักชีวภาพ    อ่าน 69
  28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง    อ่าน 53
  27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA    อ่าน 71
  23 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2566    อ่าน 65
  16 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    อ่าน 106
  15 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการพ่นสีรถและทำฟิล์มลอยน้ำ    อ่าน 98
  14 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ    อ่าน 95
  14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 111
  13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมฝึกอบรมการตัดผมชายสไตล์วินเทจ    อ่าน 100
  12 กุมภาพันธ์ 2567 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    อ่าน 102
  07 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมถ่ายทำรายการ Cool kru จารย์เจ๋ง    อ่าน 108
  31 มกราคม 2567 รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร    อ่าน 96
  31 มกราคม 2567 มหกรรมวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566    อ่าน 104
  30 มกราคม 2567 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกัน    อ่าน 63
  29 มกราคม 2567 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่ และสร้างเครือข่ายงานวิจัย    อ่าน 73
  29 มกราคม 2567 รับมอบเกียรติบัตรการจัดการศึกษาดีเยี่ยมปีการศึกษา 2566    อ่าน 92
  26 มกราคม 2567 ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ    อ่าน 59
  24 มกราคม 2567 ทดสอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องกะเทาะฝักต้นคูน    อ่าน 77
  22 มกราคม 2567 สาขางานการบัญชีประเมินมาตรฐานวิชาชีพปีการศึกษา 2566    อ่าน 83
  23 มกราคม 2567 นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว    อ่าน 66
  21 มกราคม 2567 กีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    อ่าน 120
  16 มกราคม 2567 วันครูอำเภอโพทะเล ประจำปี 2567    อ่าน 106
  15 มกราคม 2567 วิพากษ์ร่างหลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน)    อ่าน 111
  11 มกราคม 2567 เตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ    อ่าน 105
  11 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567    อ่าน 105
  27 ธันวาคม 2566 เตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ    อ่าน 104
  26 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน    อ่าน 100
  25 ธันวาคม 2566 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน MOU    อ่าน 111
  24 ธันวาคม 2566 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน    อ่าน 106
  22 ธันวาคม 2566 ร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย    อ่าน 94
  21 ธันวาคม 2566 ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทย    อ่าน 85
  21 ธันวาคม 2566 ส่งมอบชุดโต๊ะโครงเหล็กแบบขาเอ็กซ์    อ่าน 102
  20 ธันวาคม 2566 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA    อ่าน 67
  18 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(โดรน)    อ่าน 97
  14 ธันวาคม 2566 เตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาการบัญชี    อ่าน 82
  14 ธันวาคม 2566 ลงนามสัญญารับทุนการศึกษา    อ่าน 70
  08 ธันวาคม 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    อ่าน 90
  07 ธันวาคม 2566 โครงการ พบผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์เครือข่าย บ้าน - วิทยาลัย " ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 88
  06 ธันวาคม 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ    อ่าน 78
  06 ธันวาคม 2566 รับรางวัลและทุนการศึกษา โครงการ "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชู วัฒนธรรม    อ่าน 96
  05 ธันวาคม 2566 ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ    อ่าน 98
  05 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 91
  30 พฤจิกายน 2566 ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย    อ่าน 93
  28 พฤจิกายน 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ    อ่าน 77
  23 พฤจิกายน 2566 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    อ่าน 78
  22 พฤจิกายน 2566 การรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1    อ่าน 88
  16 พฤจิกายน 2566 การแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ    อ่าน 92
  08 พฤจิกายน 2566 มอบทุนสนับสนุนการศึกษา    อ่าน 74
  15 พฤจิกายน 2566 การลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษา MOU    อ่าน 88
  01 พฤจิกายน 2566 การรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ    อ่าน 92
  27 ตุลาคม 2566 รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ     อ่าน 81
  24 ตุลาคม 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 62
  23 ตุลาคม 2566 โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567    อ่าน 91
  23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5    อ่าน 86
  13 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 95
  04 ตุลาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกณฑ์ระดับหลักสูตร Asean University Network Quality (AUN-QA)    อ่าน 91
  27 กันยายน 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีงบประมาณ 2567    อ่าน 92
  25 กันยายน 2566 ศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดหนองบัวลำภู    อ่าน 91
  23 กันยายน 2566 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565    อ่าน 88
  18 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 92
  14 กันยายน 2566 โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ 2566    อ่าน 89
  14 กันยายน 2566 ฝึกอบอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม    อ่าน 88
  12 กันยายน 2566 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    อ่าน 91
  12 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    อ่าน 87
  08 กันยายน 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา    อ่าน 74
  07 กันยายน 2566 โครงการกีฬาส่งเสริมบุคลิกภาพและความสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 83
  04 กันยายน 2566 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี    อ่าน 86
  01 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงาน สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 97
  24 สิงหาคม 2566 โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 97
  18 สิงหาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและประเมินตนเองระดับหลักสูตร    อ่าน 69
  18 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมให้แก่ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ     อ่าน 87
  16 สิงหาคม 2566 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี พุทธศักราช 2566    อ่าน 86
  16 สิงหาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566    อ่าน 94
  14 สิงหาคม 2566 ฝึกอบรมการผูกผ้า การจัดดอกไม้ งานมงคล และงานอวมงคล    อ่าน 90
  11 สิงหาคม 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 94
  10 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับพฤติกรรม สู่สถานศึกษาสีขาว     อ่าน 105
  05 สิงหาคม 2566 พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน    อ่าน 70
  28 กรกฏาคม 2566 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    อ่าน 88
  27 กรกฏาคม 2566 ร่วมประกวดผลงานและวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสถานศึกษา    อ่าน 112
  27 กรกฏาคม 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 233
  25 กรกฏาคม 2566 โครงการเสริมบุญ สร้างบารมี ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566    อ่าน 192
  21 กรกฏาคม 2566 โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับพฤติกรรม สู่สถานศึกษาสีขาว    อ่าน 200
  13 กรกฏาคม 2566 ส่งเสริมนักศึกษาเลือกตั้งองค์การนักศึกษา    อ่าน 190
  08 กรกฏาคม 2566 พิธีไหว้ครูประจำปี 2566 ภาคเสาร์-อาทิตย์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 210
  01 กรกฏาคม 2566 การแปรรูปและพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร    อ่าน 194
  23 มิถุนายน 2566 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566    อ่าน 213
  22 มิถุนายน 2566 พิธีไหว้ครูประจำปี 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 195
  20 มิถุนายน 2566 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยจัดการศึกษาร่วมกัน(MOU)    อ่าน 152
  17 มิถุนายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)    อ่าน 172
  13 มิถุนายน 2566 จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยทรงดำ    อ่าน 156
  10 มิถุนายน 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี และหลักสูตรอนุปริญญา    อ่าน 146
  08 มิถุนายน 2566 ประชุมครูอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566    อ่าน 170
  08 มิถุนายน 2566 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566    อ่าน 151
  08 มิถุนายน 2566 การถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตถังหมัก และวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในครัวเรือน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก    อ่าน 326
  04 มิถุนายน 2566 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์    อ่าน 326
  03 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น    อ่าน 283
  03 มิถุนายน 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 297
  02 มิถุนายน 2566 นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 314
  01 มิถุนายน 2566 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนยโสธร    อ่าน 329
  31 พฤษภาคม 2566 ประเพณีกวนข้าวทิพย์    อ่าน 333
  27 พฤษภาคม 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 301
  15 พฤษภาคม 2566 ร่วมโครงการพาณิชย์..ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทย    อ่าน 291
  06 พฤษภาคม 2566 อบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 313
  28 เมษายน 2566 ร่วมประสานข้อมูลแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ    อ่าน 287
  24 เมษายน 2566 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)    อ่าน 316
  12 เมษายน 2566 รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์    อ่าน 305
  05 เมษายน 2566 จัดอบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ    อ่าน 319
  04 เมษายน 2566 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 305
  30 มีนาคม 2566 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 386
  13 มีนาคม 2566 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1    อ่าน 265
  10 มีนาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตร สมุนไพรชาวบ้าน    อ่าน 48
  10 พฤษภาคม 2566 การจัดแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร U2T    อ่าน 280
  10 มีนาคม 2566 กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566    อ่าน 323
  03 มีนาคม 2566 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8    อ่าน 275
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    อ่าน 305
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม    อ่าน 269
  26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 256
  25 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมการแปรรูปถนอมอาหารสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ    อ่าน 308
  23 กุมภาพันธ์ 2566 จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา    อ่าน 266
  18 กุมภาพันธ์ 2566 จัดฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน    อ่าน 256
  18 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาต่อยอดกับกลุ่มเกษตรกรปลูกข่าโกอินเตอร์    อ่าน 277
  09 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 270
  08 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามแนวทาง OBE    อ่าน 283
  07 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 320
  06 กุมภาพันธ์ 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 285
  02 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 2566    อ่าน 284
  02 กุมภาพันธ์ 2566 มหกรรมวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565    อ่าน 366
  01 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    อ่าน 280
  28 มกราคม 2566 จัดอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น    อ่าน 352
  28 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ประชาคม กลุ่มเกษตรกรปลูกข่าอินเตอร์    อ่าน 306
  25 มกราคม 2566 โครงการสัมมนาเรื่องวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสแก่ชุมชน    อ่าน 285
  21 มกราคม 2566 ร่วมนิทรรศกาลหมู่บ้านศิล ๕ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน    อ่าน 281
  21 มกราคม 2566 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)    อ่าน 265
  17 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน    อ่าน 315
  16 มกราคม 2566 ร่วมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566    อ่าน 294
  12 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด    อ่าน 346
  09 มกราคม 2566 อบรมและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1    อ่าน 286
  09 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสุมทรสาคร    อ่าน 332
  09 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 310
  05 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564    อ่าน 289
  04 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้    อ่าน 300
  29 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566    อ่าน 257
  29 ธันวาคม 2565 การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย    อ่าน 304
  27 ธันวาคม 2565 การฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน    อ่าน 273
  27 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 343
  20 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    อ่าน 270
  19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการความฉลาดรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล    อ่าน 264
  17 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 314
  14 ธันวาคม 2565 บันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการ    อ่าน 266
  08 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 338
  05 ธันวาคม 2565 ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ    อ่าน 267
  05 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ    อ่าน 265
  03 ธันวาคม 2565 จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ OBE    อ่าน 270
  01 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว    อ่าน 282
  30 พฤจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 398
  30 พฤจิกายน 2565 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2566    อ่าน 286
  29 พฤจิกายน 2565 ร่วมเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย    อ่าน 278
  24 พฤจิกายน 2565 ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 294
  23 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 293
  22 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 261
  20 พฤจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 266
  18 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 363
  16 พฤจิกายน 2565 ซ่อมแซมสถานที่โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 303
  12 พฤจิกายน 2565 ประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม    อ่าน 344
  09 พฤจิกายน 2565 จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อย    อ่าน 319
  05 พฤจิกายน 2565 เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก    อ่าน 374
  04 พฤจิกายน 2565 รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว    อ่าน 318
  31 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ขอข้อมูล ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบจากเปลือกส้มโอ    อ่าน 325
  27 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566    อ่าน 325
  23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช    อ่าน 293
  13 ตุลาคม 2565 พิธีบำพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9    อ่าน 397
  05 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565    อ่าน 365
  28 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ    อ่าน 305
  26 ตุลาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 361
  26 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลบางคลาน    อ่าน 318
  26 กันยายน 2565 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย    อ่าน 316
  23 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลสามง่าม    อ่าน 312
  22 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง    อ่าน 298
  20 กันยายน 2565 การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    อ่าน 300
  19 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานสถานประกอบการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด    อ่าน 341
  19 กันยายน 2565 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิหลวงพ่อเงินบางคลาน    อ่าน 327
  16 กันยายน 2565 การถอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน    อ่าน 288
  13 กันยายน 2565 การเข้าดูงานของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย (KTIS)    อ่าน 394
  13 กันยายน 2565 ติดตามเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง    อ่าน 327
  10 กันยายน 2565 การอบรมการทำดอกไม้ใบเตยหอม/การทำเหรียญโปรยทาน    อ่าน 351
  09 กันยายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 358
  09 กันยายน 2565 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ     อ่าน 373
  08 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ    อ่าน 317
  07 กันยายน 2565 โครงการชุมชนบ้านท่าตาเสือร่วมใจ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ    อ่าน 321
  06 กันยายน 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย    อ่าน 293
  03 กันยายน 2565 การประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น    อ่าน 303
  02 กันยายน 2565 การประชุมผู้บริหารกลุ่มภาคเหนือ    อ่าน 311
  02 กันยายน 2565 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด    อ่าน 292
  01 กันยายน 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 304
  27 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร    อ่าน 322
  23 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา    อ่าน 317
  19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564     อ่าน 333
  18 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร    อ่าน 353
  16 สิงหาคม 2565 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 355
  13 สิงหาคม 2565 อบรมองค์ความรู้กระบวนการการแปรรูปมะนาวกระจกไปสู่กลุ่มเกษตรกร    อ่าน 370
  11 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ    อ่าน 323
  10 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 318
  10 สิงหาคม 2565 การแข่งขัน U2T for BCG    อ่าน 310
  05 สิงหาคม 2565 การอบรมจัดทำคอนกรีตพิมพ์ลาย    อ่าน 342
  05 สิงหาคม 2565 ร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวันรพี    อ่าน 335
  02 สิงหาคม 2565 จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านเขาโล้น    อ่าน 294
  27 กรกฏาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 328
  25 กรกฏาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน    อ่าน 298
  24 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครู ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 328
  21 กรกฏาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 396
  19 กรกฏาคม 2565 การบริหารจัดการขยะในชุมชน    อ่าน 340
  10 กรกฏาคม 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์    อ่าน 387
  08 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมบุญสร้างบารมีถวายเทียนจำนำพรรษา    อ่าน 352
  07 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวันสุนทรภู่    อ่าน 417
  06 กรกฏาคม 2565 การลงพื้นที่ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    อ่าน 321
  06 กรกฏาคม 2565 โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 340
  04 กรกฏาคม 2565 โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล    อ่าน 334
  30 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 335
  29 มิถุนายน 2565 การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ไทไอดิน    อ่าน 326
  28 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 302
  24 มิถุนายน 2565 โครงการบวรหลักพุทธรรม    อ่าน 273
  23 มิถุนายน 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    อ่าน 310
  21 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 319
  18 มิถุนายน 2565 การอบรมการจัดการงานศพแบบครบวงจร    อ่าน 310
  17 มิถุนายน 2565 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง    อ่าน 321
  15 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 307
  08 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 310
  06 มิถุนายน 2565 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 381
  02 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    อ่าน 280
  30 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ    อ่าน 320
  28 พฤษภาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย     อ่าน 316
  26 พฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวา    อ่าน 290
  24 พฤษภาคม 2565 การรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 287
  18 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 328
  12 พฤษภาคม 2565 การกวนข้าวทิพย์วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง    อ่าน 391
  11 พฤษภาคม 2565 การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    อ่าน 380
  10 พฤษภาคม 2565 โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน    อ่าน 344
  10 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือทางการศึกษา    อ่าน 312
  09 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565    อ่าน 336
  02 พฤษภาคม 2565 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสู่การจัดการศึกษายุค New normal    อ่าน 317
  31 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    อ่าน 418
  30 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 329
  30 มีนาคม 2565 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน    อ่าน 349
  29 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 382
  23 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ    อ่าน 332
  22 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 313
  19 มีนาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     อ่าน 341
  09 มีนาคม 2565 การส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อแบบพ่นหมอกควัน    อ่าน 380
  07 มีนาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป    อ่าน 428
  05 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0    อ่าน 410
  02 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 360
  25 เมษายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)    อ่าน 379
  18 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต    อ่าน 418
  15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2564    อ่าน 374
  04 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาทักษะแบบChallenge bases leaning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    อ่าน 364
  04 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานช่างไฟฟ้า    อ่าน 383
  02 กุมภาพันธ์ 2565 งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 434
  21 มกราคม 2565 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1    อ่าน 368
  21 มกราคม 2565 อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ    อ่าน 341
  21 มกราคม 2565 การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลันชุมชนพิจิตร    อ่าน 333
  16 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565    อ่าน 460
  14 มกราคม 2565 โครงการถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565    อ่าน 341
  10 มกราคม 2565 การฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน    อ่าน 327
  30 ธันวาคม 2564 จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1     อ่าน 437
  29 ธันวาคม 2564 โครงการรวมใจสร้างงาน สร้างชุมชน ออกหน่วยบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา    อ่าน 322
  22 ธันวาคม 2564 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2562-2566)    อ่าน 339
  21 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 326
  07 ธันวาคม 2564 การลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลเนินปอ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม(MOU)    อ่าน 370
  04 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 424
  01 ธันวาคม 2564 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพกิจกรรมการจัดงานศพครบวงจร    อ่าน 430
  29 พฤจิกายน 2564 การบริการชุมชน(งานคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)    อ่าน 376
  10 พฤจิกายน 2564 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564    อ่าน 366
  05 พฤจิกายน 2564 นักศึกษาทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง    อ่าน 534
  30 ตุลาคม 2564 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 460
  24 ตุลาคม 2564 ร่วมงานบุญกฐินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 473
  16 ตุลาคม 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2563     อ่าน 411
  14 ตุลาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับปวช. และปวส. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 438
  11 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมหารือและตรวจความพร้อมเปิดหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลเนินปอ    อ่าน 460
  23 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น    อ่าน 442
  20 กันยายน 2564 ประชุมพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    อ่าน 405
  15 กันยายน 2564 มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมทักษะเด็กให้กับกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพทะเล    อ่าน 366
  07 กันยายน 2564 โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564    อ่าน 489
  04 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร    อ่าน 416
  03 กันยายน 2564 โครงการชุมชนวัดขวางร่วมใจลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน    อ่าน 406
  25 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 420
  18 สิงหาคม 2564 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปี 2564    อ่าน 428
  14 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย    อ่าน 431
  10 สิงหาคม 2564 การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 722
  10 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE    อ่าน 447
  05 สิงหาคม 2564 ร่วมจัดสร้างศูนย์พักคอยและบริจาคปัจจัย    อ่าน 465
  22 กรกฏาคม 2564 การมอบไม้กวาดดอกหญ้าและพรมเช็ดเท้า    อ่าน 432
  12 กรกฏาคม 2564 การมอบรางวัลการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)    อ่าน 760
  01 กรกฏาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 484
  29 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 538
  11 มิถุนายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563    อ่าน 433
  11 มิถุนายน 2564 การมอบเกียรติบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 80 ชั่วโมง    อ่าน 439
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพการจัดงานศพการจัดงานศพแบบครบวงจร ตำบลท่าบัว    อ่าน 563
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 510
  12 พฤษภาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเตาเผาขยะความร้อนสูง    อ่าน 528
  21 เมษายน 2564 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฉีดยาในนาข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชน    อ่าน 444
  28 มีนาคม 2564 การอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน    อ่าน 424
  26 มีนาคม 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจำลอง    อ่าน 442
  25 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ    อ่าน 426
  24 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    อ่าน 418
  23 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 443
  01 มีนาคม 2564 งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 489
  11 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการฯ    อ่าน 483
  22 มีนาคม 2564 การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    อ่าน 407
  10 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน    อ่าน 409
  07 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 466
  4 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564    อ่าน 649
  16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 721
  11 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 618
  4 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ    อ่าน 587
  01 กุมภาพันธ์ 2564 การเซ็นสัญญาจ้างและการปฐมนิเทศ    อ่าน 459
  06 มกราคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)    อ่าน 901
  27 ตุลาคม 2563 การส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    อ่าน 985
  2 พฤศจิกายน 2563 ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีวิจัย    อ่าน 687
  5 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ    อ่าน 522
  12 พฤศจิกายน 2563 โครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดการเรียนรู้    อ่าน 465
  11 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( วันแม่แห่งชาติ )    อ่าน 606
  5 สิงหาคม 2563 บริจาคสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน    อ่าน 636
  3 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2     อ่าน 542
  3-6 กรกฎาคม 2563 โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน    อ่าน 525
  29-30 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 576
  1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 734
  27 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ    อ่าน 476
  25 มิถุนายน 2563 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 606
  22 พฤษภาคม 2563 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล    อ่าน 507
  22 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบอ่างล้างมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    อ่าน 445
  16 พฤษภาคม 2563 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้หน่วยจัดการศึกษา    อ่าน 790
  18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน    อ่าน 528
  13 กันยายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีสายใยชุมชนทำขนมพื้นบ้านข้าวโปง    อ่าน 428
  13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 484
  28 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต    อ่าน 677
  18 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    อ่าน 731
  13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562    อ่าน 668
  13 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อ่าน 449
  9 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย    อ่าน 438
  5 กันยายน 2561 นิเทศติดตามการดำเนินงาน หลักสูตรงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสำรวจความต้องการของชุมชน    อ่าน 459
  ุ6 กันยายน 2561 พิธีมอบวุฒิบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม รายวิชาการเสริมสวยทรงผมสตรี หลักสูตรพัฒนาทักษะ     อ่าน 422
  28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบ สานงานศิลป์ล้ำค่า การตอก ตัด ลวดลายฉลุกระดาษ    อ่าน 1116
  18 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา    อ่าน 623
  13 กรกฏาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล    อ่าน 552
  29 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเดินไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์    อ่าน 407
  28 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมชีวิตใหม่อุดมศึกษาไทย หัวใจสีขาว    อ่าน 954
  12 – 13 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560    อ่าน 629
  8 ตุลาคม 2560 ร่วมจัดการศึกษาแบบคู่ขนาดต่อยอดกับศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์    อ่าน 441
  6 ตุลาคม 2560 ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย    อ่าน 518
  26 กันยายน 2560 พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย และหลักสูตรไทยสปา    อ่าน 652
  13 – 15 กันยายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 471
  13 – 15 กันยายน 2560 ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนการวิจัยในการสอนรายวิชาโครงการ    อ่าน 554
  11 กันยายน 2560 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 535
  7 – 8 กันยายน 2560 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 506

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร